CÁC CHIẾN LƯỢC DÀNH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ (Rent relief strategies for small businesses in Vietnamese)

Dự Án Phát Triển Kinh Tế và Bình Đẳng Cộng Đồng (Community Economic and Equity Development Clinic) của trường American University Washington College of Law 

Để thảo luận thực tiễn về việc các doanh nghiệp nhỏ có thể t GIẢM hương lượng giảm tiền thuê nhà với chủ nhà trong đại dịch bằng cách nào 

Thảo luận sẽ bao gồm xem xét các TIỀN vấn đề pháp lý, các phương án và đề nghị thực tiễn.  Dịch vụ thông dịch tiếng Việt sẽ được cung cấp. 

Các nhà đồng tài trợ:  ANC 2 B COVID Emergency Task Force, và Dupont Circle Main Streets
Khi nào?  10 tháng 3, 2021 

Thời gian?  15:00 – 16:00 chiều 

Ở đâu?  Liên Kết Zoom 

https://auwcl.zoom.us/j/92480666078

Event Flyer.